Elektrikli Bagaj Kampanyası

AYDINLATMA METNİ
6.11.2019 / Versiyon No:1
1
VERİ SORUMLUSU: ARKAS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
Umurbey Mah. Liman Cad. No:38/1 Konak, İzmir
ARKAS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (Veri Sorumlusu) olarak aşağıdaki kişisel verileriniz olarak
işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır;
• Kimlik Bilgileriniz: Adınız soyadınız, anne-baba adınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz,
cinsiyetiniz, uyruğunuz, TC kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, varsa kimlik fotokopiniz
suretiyle elde edilen kan grubu ve din hanesi bilgisi, imza yetkilisi olup olmadığınız bilgisi,
fotoğrafınız.
• İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, varsa KEP adresiniz.
• Müşteri Bilgileriniz: Müşteri işlem bilgileriniz, imzanız, çalıştığınız şirket bilgileriniz, vergi
bilgileriniz, banka hesabınıza ilişkin bilgiler, mesleki deneyim bilgileriniz, meslek, görev ve
unvan bilgileriniz, araç bilgileriniz, hukuki işlemler kapsamında elde edilen bilgileriniz, vergi
numaranız, talimat, talep ve şikayetlerinize ilişkin bilgiler, ürün ve hizmetlerimize ilişkin tercih
ve alışkanlıklarınız.
• İşlem Güvenliği Bilgileriniz: MAC adresiniz, log kayıtlarınız.
• Görsel ve İşitsel Bilgileriniz: Fotoğraflarınız ve kamera kayıtlarınız.
Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Veri Sorumlusu
sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.
1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, fiziki ve elektronik ortamlarda
toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “kişisel veri işlemenin veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmaması halinde, kişisel veri işlemeye ilişkin açık
rızanız sorulacaktır. Açık rızanızın sorulduğu halleri “Açık Rıza Formunda” bulabilirsiniz.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz;
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
AYDINLATMA METNİ
6.11.2019 / Versiyon No:1
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
Talep/şikayetlerin takibi,
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları ile işlenecektir.
Bununla birlikte, tarafımıza kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onay vermeniz halinde, söz konusu
kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda
özelleştirilebilmesi, ürün ve hizmetler hakkında memnuniyetinizin ölçülmesi, istek ve ihtiyaçlarınız
doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, şirketin ve bağlı şirket ve
iştiraklerinin faaliyetleri konusunda tanıtım yapılabilmesi ve bilgi verilebilmesi, pazarlama analiz
çalışmalarının yapılması, kişiye özel kampanya, reklam, promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi
amaçlarıyla da işlenecektir.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kanun ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen
temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, hizmet ilişkisi içerisinde
olduğumuz iş ortakları ve tedarikçilerimize, Veri Sorumlusu iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum,
kuruluş ve kişilere aktarılmaktadır.
AYDINLATMA METNİ
6.11.2019 / Versiyon No:1
3
4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Veri sahibi olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi,
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, yazılı ve ıslak imzalı olarak
yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, elektronik imzalı olarak arkasotomotiv@hs03.kep.tr ‘ye,
varsa daha önce bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle
kvkkirtibat@arkasotomotiv.com.tr üzerinden Veri Sorumlusu İrtibat Kişisine veya Veri Sorumlusuna
Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz)
gün içinde talebinizi sonuçlandıracaktır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz, www.arkasotomotiv.com.tr ‘de yer
alan “ARKAS Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına“ göz atabilirsiniz.